خدمات اتسیس

آموزش:

برگزاری دوره های فنی برای مشتریان و توزیع کنندگان محصولات شرکت همچنین آموزش فنی برای مهندسین مستقر در محل مشتریان برای حفظ و بروز نمودن مهارت های فنی ایشان

سرویس و نگهداری:

قراردادهای تعمیر و نگهداری شرکت اتسیس برای به حداقل رساندن زمان پاسخ و هزینه های تعمیر میباشد. توصیه می کنیم قرارداد تعمیر و نگهداری برای تمام سیستم های بزرگ و یا خصوصا مشتریانی که فعالیت هایشان بسیار حیاتی میباشد مورد نظر ایشان قرار گیرد، چون بازرسی دوره ای برنامه ریزی شده می تواند پیشگیری از وقوع مشکل را قبل از غافل گیری پوشش دهد.

ارتباط با مشتری:

ارتباط با مشتری شرکت اتسیس همیشگی است و از ابتدای انتخاب محصول تا همه سال هائی که شرکت ها به حیاتشان ادامه میدهند ارتباط برقرار است.

تعمیرات:

 در صورت نیاز به تعمیر محصولات شرکت اتسیس در محل مشتری یا بصورت ارسال در کارگاه های تعمیراتی شرکت انجام میگیرد با بالاترین سرعت به گونه ای که مشتری به مشکل روبرو نشود.

 

با ما همراه باشید:
به اشتراک بگذارید: